Samenhang in hoogspanning

Enkele voorbeelden van het werken aan samenhang bij hoogspanningsnetbeheerder TenneT

Een gemeenschappelijk platform voor het ontsluiten van diensten op het internet

Een afdeling wilde een gepersonaliseerde dienst ontsluiten via het internet. Een uitdagende ontwikkeling en een novum voor de organisatie. En als er één dienst ontsloten is, wil men dit al gauw breder oppakken. Met de business architecten samen brachten we breed in de organisatie de verwachtingen in kaart. Met de IT architecten deden we dit voor de mogelijkheden. Dit leidde tot een helder concept waarbij de verwachtingen in lijn werden gebracht met de verwachte omvang van het traject. En het project werd opgeschaald tot een gefaseerd programma dat over meerdere jaren werd uitgespreid. De planning van de realisatie door middel van projecten werd in lijn gebracht met andere geplande projecten, zodat er geen onverwachte obstakels of afhankelijkheden zouden opduiken.

Grip op toegevoegde waarde

In het kader van een nieuwe visie op de informatievoorziening hebben we een aanpak ontwikkeld om de waardecreatie in het bedrijf in beeld te brengen. Dit is zowel voor het management begrijpelijk gevisualiseerd, als voor de meer in modellen geïnteresseerde architecten gemodelleerd. Deze aanpak sluit naadloos aan bij het gedachtengoed van strategisch adviseurs en verbindt deze met de gangbare architectuurmethoden. Met deze aanpak kan niet alleen zicht gekregen worden op de impact van nieuwe technologische mogelijkheden op de dienstverlening. Het faciliteert in algemene zin het herkennen van alternatieve manieren van dienstverlening en het bepalen van de impact op de staande oprganisatie. Indien gebruikt om eenieder meer zicht te geven op de eigen rol in organisatie, draagt het rechtstreeks bij aan het strategisch alignment en gemotiveerdheid van afdelingen tot op het niveau van de medewerker.

Randvoorwaarden, afhankelijkheden en prioritering

Veranderingen in de regulering, internationale afspraken en technologische ontwikkelingen leiden tot een hoog verandertempo en een groot aantal projecten. Veranderingen die de primaire en ondersteunende processen, informatievoorziening en ondersteunende technologieën raken en die het zicht op de visie en strategie kunnen ontnemen. Met de business architecten en de IT architecten samen hebben we alle lopende en verwachte initiatieven verzameld en de inhoudelijke afhankelijkheden daartussen in kaart gebracht. Voor initiatieven waarvoor randvoorwaarden nog moesten worden ingevuld hebben we nieuwe projecten gedefinieerd. Dit gaf een helder beeld van de benodigde inspanningen en van realistische termijnen waarop de gewenste veranderingen kunnen worden gerealiseerd. Voor het management dat voor het veranderprogramma verantwoordelijk is, gaf het goede handvatten om prioriteiten te kunnen stellen en keuzes bij hun stakeholders te onderbouwen. Voor het management dat voor de realisatie van de veranderingen verantwoordelijk is, geeft het helder zicht op de keten van afhankelijkheden en op de onderdelen die in projecten met prioriteit moeten worden gerealiseerd.

Rationalisatie van het applicatielandschap

Om de operationele kosten van de IT afdeling te verlagen, is het volledige applicatielandschap in kaart gebracht en functioneel geclassificeerd. Op terreinen waar functionele overlap kon worden gevonden, zijn de afhankelijkheden met de processen en het informatielandschap in kaart gebracht. Concrete voorstellen om applicaties of groepen applicaties uit te faseren zijn vertaald in rationalisatieprojecten of beleidsbeslissingen voor de beheerorganisatie.

Samenhang in een groot programma bewaakt

Voor een zeer groot programma met een looptijd van meerdere jaren hebben we met business architecten en IT architecten de impact van keuzes en planningsbeslissingen bewaakt. Dit deden we vanuit een groot aantal verschillende perspectieven met als doel dat wanneer de realisatie start, er gerealiseerd zou worden waar de organisatie behoefte aan had. Indien die doelen in gevaar dreigden te komen, bijvoorbeeld doordat randvoorwaardelijkheden niet geborgd zijn, of doordat er keuzes worden voorgesteld die het gekozen concept zouden bedreigen, werd dit gerapporteerd, zodat er onderbouwde beslissingen hierover kon worden genomen.